Flutter 开源库搜集

Flutter 开源库搜集

QR Reader

fast_qr_reader_view github

Grid

flutter_staggered_grid_view github

List

flutter_sticky_header github

flutter_slidable github

Tag

flutter_sidekick github

Page View

transformer_page_view github

Swiper View

flutter_swiper github

折纸效果

flutter_flip_panel github

liquid_swipe_flutter github

hidden_drawer_menu github

flutter_inner_drawer github

direct-select-flutter github

fancy_bottom_navigation github

circular_bottom_navigation github

bottom_navy_bar github

折叠

folding_cell github

PIN Code

pin_code_text_field github

波浪

wave github

图表

flutter_circular_chart github

FL Chart github

Dialog 对话框

giffy_dialog github

网络请求

dio github

混编方案

flutter_boost github 介绍

调试工具

flutter_ume github doc

知识点脑图

FlutterNodeTips github

Zeplin插件导出Flutter的UI代码

zeplin-flutter-extended github doc

Flutter实战(电子书)

flutter-in-action github

Database 数据库

sembast.dart github NoSQL Encryption

Log 日志

logger github

Test测试

Faker 制造假数据

faker github

预览

flutter_device_preview github

comments powered by Disqus
Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy